SODYBOS TAISYKLĖS

 • PRIVATUMO POLITIKA
  1. BENDRA INFORMACIJA
   • Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato pagrindinius principus bei sąlygas, kuriais remiantis duomenų valdytojas (toliau – Duomenų valdytojas arba Mes) tvarkome Jūsų (toliau – Klientas arba Jūs) asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), Jums: (i) lankantis Mūsų atostogų namuose „Scandivila“ (toliau – Atostogų namai) ir užsakant Atostogų namų paslaugas, (ii) naudojantis Mūsų trumpalaikei nuomai siūlomais butais (toliau – Patalpos) ir užsakant Patalpas, (iii) naudojantis Mūsų interneto svetaine scandivila.lt (toliau – Interneto svetainė) bei socialinių tinklų paskyra „Facebook“ socialiniame tinkle (pasiekiama adresu https://www.facebook.com/Atostog%C5%B3-namai-Scandivila-420344814831018/, toliau - Socialinių tinklų paskyra).
   • Informacija apie Asmens duomenų tvarkymą taip pat gali būti pateikta paslaugų sutartyse ir kituose su Mūsų teikiamomis paslaugomis susijusiuose dokumentuose.
   • Tvarkydami Asmens duomenis Mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.
   • Duomenų valdytojo rekvizitai:
  Ūkininkas Vidmantas Paplauskas
  1. Mackevičiaus g. 96B-2, 44204 Kaunas
  Individualios veiklos pažymos Nr. 556640PVM kodas LT100008565215
  • Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasinaudoti/ naudojantis paslaugomis Atostogų namuose, Patalpose taip pat lankantis Interneto svetainėje bei Socialinių tinklų paskyroje. Prašome atidžiai perskaityti Privatumo politiką.
   
  1. MŪSŲ TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
   • Jūsų Asmens duomenis renkame, naudojame ir kitaip tvarkome: (i) paslaugų teikimo/ sutarties įvykdymo ir sąskaitų išrašymo tikslu, (ii) siekdami teisėto Mūsų intereso (pavyzdžiui užtikrinti turto ir asmenų saugumą Atostogų namų teritorijoje, užtikrinti tinkamą Interneto svetainės veikimą), (iii) siekdami apsaugoti Jūsų bei kitų asmenų gyvybinius interesus, įskaitant sveikatą ir gyvybę, (iv) vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas (pavyzdžiui, tvarkyti buhalterinės apskaitos dokumentus).
   • Mes renkame ir tvarkome tokius Asmens duomenis, kurie reikalingi aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti:
    • Tiesiogiai Jūsų pateikiamą informaciją tokią kaip vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atstovo informacija (pavyzdžiui, kai atstovaujate juridinį asmenį ar kitą asmenį). Mes galime tvarkyti informaciją tiek apie Jus, tiek Jūsų pateikiamą informaciją apie kitus su Jumis paslaugomis besinaudojančius asmenis (svečius);
    • Duomenis, kurie surenkami naudojantis Interneto svetaine ar Socialinių tinklų Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“;
    • Vaizdo duomenis, kuriuos užfiksuoja Mūsų vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės Atostogų namuose;
    • Kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.
   • Jūsų Asmens duomenis Mes gauname tiesiogiai iš Jūsų. Teikdami Mums kitų asmenų duomenis, Jūs privalote juos apie tai informuoti ir pasirūpinti tokių asmenų sutikimais.
   • Jums lankantis Interneto svetainėje, mes renkame informaciją, kuri atskleidžia Interneto svetainės naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojamą vizitų statistiką.
   • Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras „Facebook“ tinke.
   • Palaikydamas Interneto svetainę, jos serveris gali įrašyti Jūsų pateikiamas užklausas (atidaromos interneto svetainės adresas, Jūsų naudojamas įrenginys ir naršyklė, Jūsų IP adresas ir prisijungimo laikas). Administruodami Interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus Interneto svetainės serverio darbe, galime naudoti lankytojų IP adresus. IP adresus taip pat galime naudoti nustatydami lankytojus ir renkant įvairią demografinę ar statistinę informaciją.
   
  1. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
   • Surinktą informaciją galime naudoti tokiais tikslais:
    • Siekdami Jums suteikti paslaugas Atostogų namuose, išnuomoti Patalpas, taip pat priimdami ir administruodami su paslaugų teikimu ir nuoma susijusius Jūsų užsakymus ir paklausimus;
    • Finansinių operacijų atlikimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo tikslu;
    • Siekiant užtikrinti asmenų ir turto saugumą (vaizdo stebėjimas Atostogų namuose);
    • Kitais būdais su Kliento sutikimu. Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis Jūsų sutikimo pagrindu.
   • Siekdami užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą galime prašyti patvirtinti, kad Mūsų turima informacija apie Jus yra tiksli, teisinga ir nepasikeitusi.
   
  1. KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
   • Jūsų informaciją atskleidžiame trečiosioms šalims tik:
    • Jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
    • Mūsų partneriams, padedantiems suteikti paslaugas Atostogų namuose, ar Patalpų nuomos paslaugas Partneriams Mes suteiksime tik tiek Asmens duomenų, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti. Mes Jus informuosime apie savo partnerius, jei juos pasitelksime, teikdami paslaugas Jums.
    • Valstybės įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą informaciją.
   • Asmens duomenų tvarkymui Mes galime pasitelkti tvarkytojus (pavyzdžiui, IT, serverio paslaugas, svetainės administravimo teikiančias bendroves, analizę atliekančias, reklamos paslaugas teikiančias bendroves, auditorius, konsultantus, mokėjimų tarpininkus ir pan.). Iš tokių tvarkytojų Mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir Mes ir tik pagal Mūsų nurodymus.
   • Jei Patalpas nuomai rezervuojate/ užsakote per patalpų nuomos/ paieškos paslaugas siūlančias platformas, tokia rezervacija/ užsakymas atliekamas pagal atitinkamos platformos taisykles. Mes šių taisyklių nekontroliuojame, tad Jums prieš užsakymą būtina perskaityti konkrečios platformos privatumo sąlygas.
   
  1. KAIP SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?
   • Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Mes imamės reikiamų fizinių ir techninių priemonių, kad užtikrintume Asmens duomenų saugumą.
   • Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi tiek, kiek yra reikalinga numatytiems tikslams pasiekti (įvykdyti sutartį, vesti buhalterinę apskaitą ir pan.), bet ne ilgiau kaip 10 metų (išskyrus atvejus, kai teisės aktai įpareigoja Asmens duomenis saugoti ilgesnį laiko tarpą).
   • Duomenų saugojimo terminai pagal tikslus:
    • Siekdami Jums suteikti Mūsų paslaugas, taip pat priimdami ir administruodami su paslaugų teikimu susijusius Jūsų užsakymus ir paklausimus - visą paslaugų teikimo laiką ir 10 metų po to, kai Klientui nustojamos teikti paslaugos;
    • Finansinių operacijų atlikimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo tikslu - kiek reikalauja šias veiklas reglamentuojantys teisės aktai;
    • Siekiant užtikrinti asmenų ir turto saugumą (vaizdo stebėjimas Atostogų namuose) – 1 mėnesį nuo įrašo padarymo dienos;
    • Kitais būdais su Kliento sutikimu – kiek būtina konkrečiam duomenų rinkimo tikslui pasiekti.
   

   6 . JŪSŲ TEISĖS
 • Jūs turite šias teises:
  • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • Reikalauti sunaikinti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
  • Reikalauti, kad apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  • Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus.
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti kitais tikslais, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu.
 • Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti Mums raštu vienu iš šių būdų: (i) įteikiant tiesiogiai adresu: Ūkininkas Vidmantas Paplauskas, Atostogų namai „Scandivila“ Mackevičiaus g. 96 B - 2, LT- 44204 Kaunas, (ii) el. paštu: info@scandivila.lt. Teikiant tokį prašymą, Mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Prašymą pateikti galima el. paštu.
 • Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, per 14 dienų nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti.
 • Mes galime atsisakyti įgyvendinti Jūsų teises, išskyrus atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų ar pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 • Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, Mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti Mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su Mumis.
 • Dėl savo teisių Jūs galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kontaktai: L. Sapiegos g. 17, Vilnius 10312, tel. (8-5) 279 1445, el. p. ada@ada.lt. Tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis, todėl siūlome visų pirma kreiptis į Mus.
   7 . VAIZDO STEBĖJIMAS
  • Atostogų namų teritorija stebima vaizdo kameromis.
  • Stebėjimo tikslas: siekis užtikrinti asmenų ir turto saugumą.
  • Teisinis pagrindas ir tikslas: užkirsti kelią, kontroliuoti ir atskleisti neteisėtas veiklas, siekiant apsaugoti privačią nuosavybę ir turtą. Siekiame mūsų teisėtų interesų ir apsaugoti jūsų bei kitų asmenų gyvybinius interesus, įskaitant sveikatą ir gyvybę
  • Atskleidimas kitiems asmenims: incidento atveju - teisėsaugos institucijoms, valstybinėms ir vietos valdžios institucijoms, taip pat ir mūsų įgaliotiems atstovams.
   8 . SLAPUKAI
  • Interneto svetainėje naudojame slapukus (angliškai – „cookies“). Jie padeda Mums atpažinti Jus kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją, Jūsų nustatytas parinktis ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.
  • Mes nenaudojame slapukų ar kitokių sekimo technologijų informacijai iš Jūsų kompiuterio rinkti arba saugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi lankotės Interneto svetainėje, arba Jūsų veiksmams internete sekti, kai nesate Mūsų Interneto svetainėje.
  • Mūsų Interneto svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:
   • Techniniai slapukai – būtini tinkamam Interneto svetainės veikimui ir galimybės naudotis jos funkcijoms užtikrinimui. Be šių slapukų Jūs negalėsite naudotis Interneto svetainės paslaugomis;
   • Funkciniai slapukai – leidžia Interneto svetainei įsiminti Jūsų pasirinkimus (pvz. pasirinkta kalba), pasiūlyti patobulintas funkcijas, pagerina navigacijos kokybę ir Jūsų patirtį Interneto svetainėje;
   • Analitiniai slapukai –atlieka lankymosi Interneto svetainėje ir kitų Interneto svetainės parametrų statistinę analizę. Šių slapukų gauti rezultatai paprastai yra anonimiški ir jie naudojami tik statistikos tikslais;
   • Socialinių tinklų slapukai – reikalingi Jums norint atvaizduoti Interneto svetainės turinį socialinių tinklų paskyrose.
  • Atkreipiame dėmesį, kad:
   • Kai kuriuos slapukus nustato Mūsų Interneto svetainė (pirmosios šalies slapukai), o kai kuriuos – kiti interneto tinklalapiai, pavyzdžiui, „Google“ (trečiųjų šalių slapukai). Tretieji asmenys gali rinkti tiek anoniminę, tiek ir asmeninę Jūsų informaciją, taip pat naudoti tiek sesijos slapukus tiek ir nuolatinius slapukus, galiojančius tam tikrą laiko tarpą. Detaliau apie trečiųjų asmenų slapukus ir privatumo politiką Jūs galite gali sužinoti susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika.
   • Kai kurie slapukai ištrinami iš Jūsų įrenginio uždarius naršyklę. Jie vadinami ryšio seanso slapukais. Kiti jūsų kompiuteryje ar kitame lieka ilgiau, kol baigiasi jų veikimo laikas. Jie vadinami pastoviaisiais slapukais ir juos galima naudoti informacijai tarp naršymo internete sesijų saugoti, pavyzdžiui, apie pasirinktas Interneto svetainės nuostatas.
  • Interneto svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:
 • Mūsų Interneto svetainė naudoja kai kuriuos trečiųjų šalių įrankius, pavyzdžiui: „Google Analytics“, „Facebook“ ir šios trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus per Interneto svetainę. Mes neatsakome už informacijos kurią surinko tokios trečiosios šalys saugumą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.
    9 . KAIP VALDYTI IR IŠTRINTI SLAPUKUS
  • Jūs galite pasirinkti leisti įrašyti slapukus, taip pat juos išjungti, ištrinti pakeisdami naudojamos naršyklės nustatymus. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, Jums gali reikėti peržiūrėti telefono arba telefono programinės įrangos naudojimo instrukciją. Išsamesnė informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes pateikia adresu allaboutcookies.org.
  • Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
  • Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų įmonių interneto puslapius. Mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus, taip pat jiems netaikoma ši Privatumo politika. Tad jei paspaudę nuorodą iš Interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.
    10 . BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:
 Paštu: A. Mackevičiaus g. 96 B - 2, LT- 44204 KaunasTelefonu: info@scandivila.comEl. paštu: +370 67974974 
 • Mes turime teisę keisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje ar kitais įprastais būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.
 • Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo naudojatės paslaugomis, yra laikoma, kad Jūs sutikote su tokiu sąlygų pakeitimu.
 • Šalių nesutarimai, dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta 2019 m. liepos mėn. 16 d.